PROGRAM MIESZKANIE DLA MŁODYCH

Jest wiele mo?liwo?ci zakupu nieruchomo?ci mieszkalnych – mo?emy je kupi? za gotówk?, z pomoc? kredytu hipotecznego lub specjalnych kredytów z dofinansowaniem od Pa?stwa. Warto wiedzie? jakie szanse wykorzysta?.
W 2012 roku zako?czy? si? pa?stwowy program dop?at do zakupu mieszka? Rodzina na Swoim. Rz?d jednak nadal przychylny jest polityce prorodzinnej, w zwi?zku z czym 1 stycznia 2014 roku wystartuje nowy program wspomagaj?cy zakup nieruchomo?ci mieszkalnych, Program Mieszkanie dla M?odych.
Zasady programu s? bardzo proste i atrakcyjne. Jak przedstawiają się szczegóły?

Kto może wziąć udział w programie?

Mieszkanie dla m?odych to rz?dowy program dop?at do kredytów na nieruchomo?ci mieszkalnych, w którym udzia? mog? wzi?? osoby do 35 roku ?ycia (zarówno ca?e rodziny jak i single oraz osoby samotnie wychowuj?ce dzieci).
Je?li zaci?gni?ciem kredytu zainteresowane s? ma??e?stwa, granica wiekowa 35 lat dotyczy tylko jednego z ma??onków. Wa?ne jest by pami?ta? o tym, i? w programie nie mog? bra? udzia?u osoby które posiadaj? tytu? prawny do innego lokalu (nieruchomo?ci mieszkalnych).

Jakie mieszkania kwalifikują się do programu?

 

Mieszkanie dla m?odych

Mieszkanie dla m?odych

Kryteriów jest kilka. Podstawowym jest rynek nieruchomo?ci – program Mieszkanie dla M?odych wspiera finansowanie nieruchomo?ci wy??cznie z rynku pierwotnego. Mieszkanie obj?te programem nie mo?e przekroczy? 75m2 powierzchni (wyj?tek stanowi? rodziny w których jest 3 lub wi?cej dzieci – wtedy limit wzrasta do 85m2), jednak samo dofinansowanie pokryje koszty powierzchni nie wi?kszej ni? 50m2. Co to oznacza? Oznacza to mniej wi?cej tyle, ?e je?li zakupimy mieszkanie np. 54 m2, to dofinansowanie b?dzie obejmowa?o cen? tylko 50m2 powierzchni.
Gdy uruchomiony zostanie program, zostan? równie? wyznaczone maksymalne ceny za metr kwadratowy nieruchomo?ci mieszkalnych. Wspó?czynnik do wyliczenia maksymalnej ceny, której nie b?dzie mo?na przekroczy? aby otrzyma? dop?at?, to ?rednia dwóch ostatnio og?oszonych warto?ci wska?nika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m kw powierzchni u?ytkowej budynków mieszkalnych. Ceny b?d? publikowane na stronie BGK, a dop?ata do kredytu b?dzie oparta o warto?? opublikowanych tam cen.

Ile wyniesie dopłata?

W odró?nieniu od programu Rodzina na Swoim, w programie Mieszkanie dla Młodych dopłata będzie jednorazowa, a nie comiesięczna. Dop?ata ta wynosi minimum 10% warto?ci zakupu mieszkania. S? jednak sytuacje, w których mo?na dosta? wi?ksze dofinansowanie. Dla ma??e?stw z dzie?mi przewidziano dodatkowe 5% dofinansowania, co razem daje 15%. Je?li w ci?gu pi?ciu kolejnych lat od zakupienia mieszkania w takiej rodzinie pojawi si? trzecie dziecko (mo?e by? równie? przysposobione), rodzina uzyska bonusowe 5% dop?aty, co razem da a? 20% dop?aty z ceny zakupu mieszkania.

Jakie s? ograniczenia programowe?

Najwa?niejsz? kwesti? o jakiej nale?y tutaj pami?ta?, jest fakt, ?e nieruchomo?ci mieszkalne których cz??ciowe finansowanie pochodzi z dop?aty z programu Mieszkanie dla M?odych nie mo?na sprzeda? ani wynaj?? przez 5 lat od daty przyst?pienia do programu. Niedostosowanie si? do tych zastrze?e?

Mieszkanie dla m?odych

Mieszkanie dla m?odych

skutkuje przymusem zwrotu ca?ej pozyskanej kwoty dofinansowania.
Warto równie? wspomnie? o ograniczeniu na?o?onym przez Komisj? Nadzoru Finansowego. Od 1 stycznia 2014 roku, kredyt hipoteczny b?d? mog?y uzyska? wy??cznie osoby, które b?d? mog?y ui?ci? tzw. wk?ad w?asny. Minimalne stawki procentowe wk?adu w?asnego to w 2014 roku 5%, w 2015 roku 10%, a od roku 2016 – 15%. Wszystkie warunki kredytowania oraz procesy oko?okredytowe b?d? weryfikowane przez Komisj? Nadzoru Finansowego.